303085

       สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในฐานะสมาชิกสามัญขององค์กรระหว่างประเทศด้านมาตรวิทยาของภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก (APMP) และ เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ( Designated Institute) จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านรังสี ( Ionizing Radiation) ของประเทศ จึงได้หมอบหมายให้นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการ ปส. และ ดร.วิทิต ผึ่งกัน นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ เข้าประชุมทางวิชาการและการประชุมสามัญประจำปีของสมาชิกผู้แทนห้องปฏิบัติการมาตรฐานอ้างอิงของประเทศในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก (Asia Pacific Metrology Programme, APMP) ครั้งที่ 34 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 30 พฤศจิกายน 2561  ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาชิกห้องปฏิบัติการมาตรฐานอ้างอิงของประเทศในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก การประชุมดังกล่าว  โดย ปส. ได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านระบบมาตรวิทยา ด้านระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล และการเตรียมการนำตารางแสดงขีดความสามารถของการวัด (Calibration and Measurement Capabilities,CMC) เพื่อเตรียมนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ BIPM รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรวิทยาทางนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

       การประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจาก 26 ประเทศสมาชิกสามัญของ APMP และ 11 ประเทศสมาชิกสมทบ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศไทยที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินงานด้านระบบมาตรวิทยารังสี โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้ ปส. อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารมาตรวิทยารังสี การเข้าประชุมฯ สามารถประชาสัมพันธ์ความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางและต้นแบบการพัฒนาระบบมาตรฐานการวัดรังสีที่ทันสมัยของภูมิภาคอาเซียน ที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคุณภาพของประเทศ ( National Quality Infrastructure) ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุน และความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป

303086

2

1

 

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗

Search