สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดม 50 หน่วยงาน ประชุมรายงานประเมินผลการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560– 2564 ระยะที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต พร้อมแจงกลไกและแนวทางขับเคลื่อนแผนระยะต่อไป

OAP 8206 resize

         วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2561) เวลา 08.30 น. รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “รายงานประเมินผลการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560– 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561)” พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางและการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ของประเทศสู่ Thailand 4.0” โดยมีนายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุม และนางสุชิน อุดมสมพร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้รับมอบหมายจาก นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวรายงาน พร้อมขับเคลื่อนและบูรณาการกิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะพลังงานนิวเคลียร์ไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

         รศ.นพ. สรนิต เปิดเผยว่า นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ฉบับแรกของประเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนและบูรณาการกิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 เพิ่มเติม เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในด้านการแพทย์การเกษตร อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย รวมทั้งเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยหวังให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่การเป็นผู้นำในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ และศูนย์กลางด้านกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาคอาเซียน

        นางสุชิน กล่าวเสริมว่า การประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 160 คน ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 50 หน่วยงาน โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินการระยะ ที่ 1 ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี ในภาพรวม และจากการติดตามประเมินผลพบว่าหน่วยงานต่าง ๆ นำเสนอ    โครงการ จำนวน 120 โครงการ โดยดำเนินงานจริงรวมทั้งสิ้น 59 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 49.17 ของโครงการที่นำเสนอในแผนปฏิบัติการ ซึ่งถือเป็นการริเริ่มการขับเคลื่อนแผนระดับชาติด้านนิวเคลียร์ ให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นำไปสู่การพัฒนาประเทศด้านนิวเคลียร์ ตามนโยบาย Thailand 4.0 อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งประชาชนภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

         นางสุชิน กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งการเสวนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและกำหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานระยะที่ 2 (พ.ศ. 2563 –  2564) ต่อไป โดยได้รับเกียรติจากอดีตเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และ ผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจและอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ 0 2596 7600  ต่อ 4115 (ดูประมวลภาพทั้งหมดได้ที่ลิ้งค์ https://photos.app.goo.gl/vywAd2JiFr3YqMQY8 )

OAP 8187 resize

OAP 8150 resize

OAP 8251 resize

OAP 8368 resize

S 160825362

OAP 8260 resize

 (ดูประมวลภาพทั้งหมดได้ที่ลิ้งค์ https://photos.app.goo.gl/vywAd2JiFr3YqMQY8 )

 

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗

Search