OAP 7401e resize

       วันนี้ (5 กันยายน 2561) เวลา 9.30 น. นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ปส. รุ่นใหม่หัวใจ 4.0”  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ปส. การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร ปส. รุ่นใหม่ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยและสามารถดำเนินการเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมุ่งเน้นให้บุคลากรของ ปส. ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับระบบการทำงานและสภาพแวดล้อมที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายนอกองค์กร อันจะช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและเกิดการประยุกต์แนวทางการดำเนินงานให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับองค์กรยุคใหม่ได้อย่างดี ซึ่งจัดตั้งแต่วันที่ 5 - 9 กันยายน 2561 ณ ปส. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

       โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีข้าราชการและพนักงานราชการ ซึ่งเข้ารับการบรรจุและว่าจ้างตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน จำนวนรวมประมาณ 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยรูปแบบกิจกรรมจะประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทางวิชาการเกี่ยวกับพื้นฐานด้านต่าง ๆ อาทิ พื้นฐานพลังงานนิวเคลียร์และรังสี บทบาทภารกิจหน้าที่ของ ปส. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 การศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการและงานวิจัย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของ ปส. และ สทน. อาทิ ห้องปฏิบัติการและงานวิจัยด้านการกำกับดูแลความปลอดภัย เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย การผลิตสารไอโซโทปรังสี การจัดการกากกัมมันตรังสี และการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ เช่น กระบวนการทำงานเป็นทีม ความมีระเบียบวินัย การทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

        ดูประมวลภาพทั้งหมดได้ที่ : 

5 ก.ย. 61 https://photos.app.goo.gl/v278rEFJPq7Qbrx77

7 ก.ย. 61 https://photos.app.goo.gl/VB9yQgtRUsyvmJ6D8

8-9 ก.ย. 61 https://photos.app.goo.gl/sMgd9MCjhccQX5aF8

OAP 7352 resize

40820613 1898129910267432 1582989151324602368 o resize

OAP 7333 resize

OAP 7433 resize

 

 7-9 ก.ย. 61 ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. เขาชะโงก จ.นครนายก

OAP 7820 resize

OAP 8227 resize

 

7 ก.ย. 61 https://photos.app.goo.gl/VB9yQgtRUsyvmJ6D8

8-9 ก.ย. 61 https://photos.app.goo.gl/sMgd9MCjhccQX5aF8

Search