ปส. และ CTBTO PrepCom ร่วมตรวจสอบความพร้อมเพื่อรับรองสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN65) ภายใต้พันธกรณีของสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)

5 edited

        องค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, CTBTO PrepCom) ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเพื่อรับรองสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น ๖๕ (Radionuclide Monitoring Station : RN 65) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ตั้งสถานีภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งการรับรองสถานี RN 65 เป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้พันธกรณีของประเทศไทยต่อสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์   

       ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้ลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT) เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นหน่วยประสานงานระดับชาติตามพันธกรณีของสนธิสัญญา ซึ่งกำลังจะมีการให้สัตยาบรรณต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีขององค์การสหประชาชาติ ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ นี้ โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีในการทำหน้าที่เป็น ผู้ปฏิบัติงานสถานี (Station Operator) ของสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (Radionuclide Monitoring Station : RN65) จังหวัดนครปฐม และสถานีเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพ (Primary Seismic Monitoring Station : PS41) จังหวัดเชียงใหม่ ซี่งทั้งสองสถานีที่ตั้งในประเทศไทยอยู่ในระบบสถานีเฝ้าตรวจระหว่างประเทศที่มีอยู่จำนวน ๓๒๑ สถานีทั่วโลก

         ดร.อัจฉรา กล่าวต่อไปว่า สถานี RN65 ได้มีการติดตั้งเมื่อปี ๒๕๖๐ (โดยระบบตรวจวัดก๊าซเฉื่อยจะติดตั้งเพิ่มเติมในปี ๒๕๖๒) และได้เริ่มขั้นตอนการรับรองสถานีตามข้อกำหนดของคณะกรรมาธิการเตรียมการองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (CTBTO PerpCom) ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๑ การมาของเจ้าหน้าที่ของ CTBTO PrepCom ในครั้งนี้ก็เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานี ณ ที่ตั้ง โดย ปส. ในฐานะผู้ปฏิบัติงานสถานีได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบในครั้งนี้ ขั้นตอนหลังจากนี้ จะเป็นการติดตามการปฏิบัติงานของสถานีซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ๓ เดือน ทั้งนี้ คาดว่าสถานี RN65 จะได้รับการรับรองจาก CTBTO PrepCom ภายในปี ๒๕๖๑ นี้

        ปัจจุบัน สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น ๖๕ จะมีเจ้าหน้าที่ประจำสถานี (Local Station Operator) ทำการเก็บ เตรียม วัดนิวไคลด์กัมมันตรังสีในตัวอย่างอนุภาคในอากาศและส่งผลการวัดไปยังศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศ (International Data Center : IDC) ณ สำนักงานใหญ่ของ CTBTO กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เป็นประจำทุกวันเพื่อทำการวิเคราะห์ผลการวัด หลังจากการวิเคราะห์ผลแล้วจะส่งข้อมูลกลับมายังประเทศไทย ซึ่งในขั้นตอนนี้จะทำให้สามารถตรวจสอบได้หากมีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นทั่วโลก โดยจะยืนยันผลร่วมกับเทคโนโลยีเฝ้าตรวจแบบอื่นๆ ของ CTBTO อาทิ สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนของพิภพพีเอส ๔๑ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

2 edited

3 edited

31 edited

1 edited

 

 ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗

 

Search