38002644 1844952218918535 1589593672859516928 o resize

          สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เปิดเวทีจังหวัดเชียงใหม่ รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ครั้งที่ 4 ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2560 มาตรา 77 กำหนดให้ก่อนตรากฎหมาย รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างเป็นระบบและรอบด้าน

          ดร. อัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า ปส. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาแล้ว 3 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง - นนทบุรี, ตะวันออกเฉียงเหนือ – ขอนแก่น, ภาคใต้ - สงขลา  และในการจัดแต่ละภาคมีผู้สนใจจำนวนมากร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ซึ่งนับเป็นผลดีต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ที่จะทำให้ได้รับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่รอบด้านมากยิ่งขึ้น และการเปิดเวทีภาคเหนือครั้งนี้ จะเป็นครั้งที่ 4 มีกำหนดจัดในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยครั้งนี้ ปส. คาดหวังว่าจะได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บุคลากรทางการแพทย์ ผู้รับใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

         ดร. อัจฉรา  กล่าวต่อไปว่า ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของ ปส. คือการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู และพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ได้กำหนดให้มีการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีทุกประเภทด้วยระบบการออกใบอนุญาตเท่านั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระแก่ผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสีบางประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางรังสีแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ปส. จึงได้เพิ่มระบบการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีอีกระบบหนึ่ง

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1811, 4115

38025538 1844953072251783 8476785040091512832 o resize

38124092 1844948732252217 689227270438518784 o resize

38072394 1844951268918630 5585451303108083712 o resize

38125998 1844952478918509 579737039256158208 o resize

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗

Search