ปส. สมช. เสริมทัพ จ. หนองคาย จัดซ้อมใหญ่ พร้อมรับมือภัยคุกคามนิวเคลียร์-รังสี C-MEX 18

        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ซ้อมรับภัยคุกคามลักลอบขนถ่ายวัสดุนิวเคลียร์ ภายใต้กรอบการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ C-MEX 18 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของไทย

       เมื่อวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2561 ปส. และ สมช. ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จัดการฝึกซ้อมรับภัยคุกคามการลักลอบขนถ่ายวัสดุนิวเคลียร์ และการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีจากการก่อการร้ายด้วยวัสดุกัมมันตรังสี ณ โรงแรมรอยัล นาคารา และคอนเวนชั่นเซนเตอร์ หนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยเป็นการฝึกซ้อมภายใต้กรอบการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2561 (Crisis Management Exercise 2018 : C-MEX 18) ซึ่งจังหวัดหนองคายนั้นมีพื้นที่ติดกับชายแดนจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกใช้เป็นทางผ่านในการลักลอบนำเข้าและส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่ผิดกฎหมาย การฝึกซ้อมฯ ครั้งนี้ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินสถานการณ์และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เพิ่มศักยภาพและพัฒนาความสามารถของไทยในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ สอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงระดับชาติ โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมฯ และนางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งได้รับหมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมจำนวนประมาณ 35 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

        นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ปัจจุบันนานาประเทศมีการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย ซึ่งหากนำไปใช้ในทางที่ถูกต้องก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติได้อย่างมหาศาล แต่หากมีการนำพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้งานอย่างไม่ปลอดภัยหรือมีการใช้งานที่ไม่ได้มาตรฐาน ก็สามารถก่อให้เกิดผลเสียได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการก่อการร้ายหรือก่อสงคราม ดังนั้น นานาประเทศ จึงได้ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์เป็นอย่างมาก รวมถึงประเทศไทยที่มี ปส. เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์เพียงแห่งเดียวในประเทศ และได้ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว จึงได้ร่วมกับ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ดำเนินการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและรับมือภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายความมั่นคงและพลเรือน ให้สามารถแลกเปลี่ยน และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อหน่วยงาน ประชาชน และประเทศชาติ และเมื่อวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2561 ปส. ได้จัดการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกซ้อมฯ ในครั้งนี้ด้วย

37833774 1835603043186786 5162002823763722240 o 1 resize

37905794 1835602109853546 4198752576801341440 o resize

37840495 1835604813186609 2861789352738947072 o resize

37823609 1835605026519921 5935820694867673088 o resize

37781015 1835603616520062 3782008086139502592 o resize

37782314 1835600696520354 994721130197549056 o resize

 

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗

Search