2 resize

            ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นำทีมประเทศไทย เข้าร่วมประชุมประจำปี ครั้งที่ 5 ของเครือข่ายหน่วยงานกำกับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy : ASEANTOM) โดยสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2561 เพื่อติดตาม รับฟังผลการดำเนินงาน ในรอบปีที่ผ่านมาของประเทศสมาชิกในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ พร้อมทั้งหารือเพื่อร่วมกำหนดทิศทางในอนาคตของเครือข่าย ASEANTOM

           ดร. อัจฉรา เปิดเผยว่า ประเทศไทย โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์หนึ่งเดียวของประเทศ และเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งเครือข่าย ASEANTOM ในปี พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมการกำกับดูแลด้านความปลอดภัย (Safety) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) และการพิทักษ์ความปลอดภัย (Safeguards) รวมทั้งเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูภายในภูมิภาคที่จะเติบโตขึ้นต่อไปในอนาคต ซึ่ง ASEANTOM ได้รับการยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล โดยมีโครงการความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ เช่น International Atomic Energy Agency (IAEA) European Commission (EC) และ United States Department of Energy (U.S. DOE) ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ASEANTOM และแสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยในการมีบทบาทผู้นำของเครือข่าย ASEANTOM

          ดร. อัจฉรา กล่าวต่อไปว่า เครือข่าย ASEANTOM เป็นกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรระหว่างประเทศกับอาเซียน ดังเช่นในการประชุมครั้งนี้จะมีการหารือเพื่อการจัดทำข้อตกลงร่วมกับ IAEA การวางแผนการดำเนินงานของเครือข่าย ASEANTOM การจัดทำเว็บไซต์ทางการ และการจัดทำคู่มือการทำงานของเครือข่าย ASEANTOM เพื่อการประสานความร่วมมือทางวิชาการและให้ความช่วยเหลือด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2579 0547

1 resize

3 resize

6 resize

4 resize

7 resize

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2576 7600 ต่อ 1123 – 1127

Search