DSC 2423 resize

        วันนี้ (4 มิถุนายน 2561) เวลา ๐๙.0๐ น. รศ.นพ. สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บทบาทของ ปส. ขับเคลื่อนการดูแลความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559"  ภายใต้แนวคิด “Smart OAP for Safety @ EEC” โดยมี เรือโทศตวรรษ  อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ และ ดร. อัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวรายงาน พร้อมโชว์บทบาทขับเคลื่อนความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และ ถ่ายทอดภารกิจการให้บริการด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากนิวเคลียร์และรังสีแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

          ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์  เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ปส. จึงยกระดับศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ให้เป็นหน่วยงานย่อยของ ปส. ในการสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาค นำร่องเป็นภูมิภาคแรก โดยมีรูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุม และเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว อาทิ การบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบการขออนุญาตการครอบครอง ใช้ นำเข้า และส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี การบริการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) เป็นการอำนวยความสะดวกและเข้าถึงผู้รับบริการตามนโยบายของรัฐบาล

         ดร. อัจฉรา กล่าวต่อไปว่า เป้าหมายหลักในการเปิดตัวครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดภารกิจและการให้บริการแก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับทราบ โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ รวมทั้งเสริมความรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ที่มีการบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานมีการถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี อาทิ คลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างปลอดภัย การให้ความรู้ในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ การเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี การรับสมัครเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) กิจกรรมสาธิตการสำรวจรังสีด้วยอากาศยานไร้คนขับ และการเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสีด้วยหุ่นยนต์ ซึ่งมีประชาชน ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนามากกว่า 450 คน

         สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600  ต่อ 1123 – 1126

ดูประมวลภาพภาพกิจกรรมสัมมนาทั้งหมด ได้ที่ลิ้งค์
     อัลบั้มที่ 1 
     อัลบั้มที่ 2
     อัลบั้มที่ 3
     อัลบั้มที่ 4
     อัลบั้มที่ 5
 DSC 2329 resize

DSC 2379 resize

DSC 2363 resize

DSC 2400 resize

DSC 2215 resize

DSC 2229 resize

DSC 2260 resize

DSC 2443 resize

DSC 2433 resize   ดูประมวลภาพภาพกิจกรรมสัมมนาทั้งหมด ได้ที่ลิ้งค์
     อัลบั้มที่ 1 
     อัลบั้มที่ 2
     อัลบั้มที่ 3
     อัลบั้มที่ 4
     อัลบั้มที่ 5

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ - ๑๑๒๔

Search