รปท 9 resize

        สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดของระบบ ISO/IEC 17025 : 2017 ให้แก่บุคลากรผลักดันสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

        วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี นางรัชดา     เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2017” ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของ ปส. กว่า 50 คน เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดของระบบ ISO/IEC 17025 : 2017 เพื่อนำไปพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ และสอบเทียบของ ปส. ให้เป็นไปตามข้อกำหนดใหม่ และนำห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

          นางรัชดา กล่าวว่า ปัจจุบันห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิของ ปส. ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และให้บริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี และอุปกรณ์วัดรังสีแก่หน่วยงาน และสถานประกอบการรังสีทั่วประเทศ ซึ่งการจัดฝึกอบรมครั้งนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ และสอบเทียบตามข้อกำหนดใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่เป็นปัจจุบัน และนำไปประยุกต์ใช้ในงานระบบคุณภาพในความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องสร้างความน่าเชื่อเป็นที่ยอมรับตามหลักมาตรฐานสากล และสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยแก่ประชาชน และสิ่งแวดล้อม

          นางรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ปส. ยังมีห้องปฏิบัติการทดสอบ และสอบเทียบต่าง ๆ เช่น ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ ห้องปฏิบัติการวัดรังสีภายในร่างกาย ที่กำลังดำเนินการตามระบบคุณภาพฯ และการให้ความรู้ในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี และสามารถพัฒนางานของห้องปฏิบัติการฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมรองรับสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

         ในปี พ.ศ. 2560 มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้ปรับเปลี่ยนจาก ISO/IEC 17025 : 2005 เป็นฉบับ ISO/IEC 17025 : 2017 โดยมีการปรับเปลี่ยนในสาระสำคัญทางด้านโครงสร้างของมาตรฐาน มีแนวคิดในการพิจารณาบนพื้นฐานของความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนนิยามศัพท์ รวมถึงปรับให้ทันสมัยกับภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เป็นต้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวมีผลกระทบต่อระบบการบริหารคุณภาพของห้องปฏิบัติการ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Co-operation : ILAC) จึงได้กำหนดระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน (transition) โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจะต้องจัดทำระบบให้สอดคล้องตาม ISO/IEC 17025 version ใหม่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปีหลังจากมาตรฐานประกาศใช้

          สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 2117

Search