0002 resize

           ประเทศไทย โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S.DOE) จัดประชุมระดับภูมิภาค เรื่อง Additional Protocol and Safeguards Regulatory Framework for Sri Lanka Principals ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมหอวัง โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซนทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการให้พิธีสารเพิ่มเติม (Additional Protocol: AP) ให้แก่บุคลากรด้านการกำกับความปลอดภัยจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การดำเนินงานด้านพิธีสารเพิ่มเติมและกรอบการกำกับดูแลพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

0001 resize

0004 resize

0005 resize

0007 resize

0006 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗

Search