DSC 0477 resize

         นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ป้องกันการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการทำงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  มีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน การสัมมนาดังกล่าวจัดจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
....(อัลบั้ม สัมมนา"ป้องกันการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน" ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 ,23-240461)...

DSC 0401 resize

DSC 0436 resize

DSC 0461 resize

DSC 0476 resize

DSC 0399 resize

DSC 0431 resize

DSC 0469 resize

DSC 0420 resize

 ดูประมวลภาพทั้งหมดได้ที่ลิ้งค์ สัมมนา"ป้องกันการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน" ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 ,23-240461

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗

Search