DSC 0165 resize

        ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑  ดร. อัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้การต้อนรับ Mr.Raja Abdul Aziz Raja Adnan, ผู้อำนวยการแผนกความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อบรรยายการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศไทย พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

         ดร. อัจฉรา เปิดเผยว่า แผนสนับสนุนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศไทย (Integrated Nuclear Security Support Plan, INSSP) เป็นเอกสารที่ประเทศสมาชิกจัดทำกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เพื่อปรับปรุงหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบอบความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ โดยประเทศสมาชิกสามารถระบุความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของตนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการร่วมมือกับ IAEA หรือประเทศสมาชิกพันธมิตรอื่นได้ ทั้งนี้เอกสารนี้จะต้องมีการทบทานสาระสำคัญทุก ๓ ปี เพื่อให้มีความทันสมัยทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้ร่วมกับ IAEA จัดประชุมทบทวนแผนสนับสนุนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ IAEA ได้ให้ความสำคัญกับแผนดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดจัดการประชุมแผนสนับสนุนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศไทย ในวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย Mr.Raja Abdul Aziz Raja Adnan, ผู้อำนวยการแผนกความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ของ IAEA ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ แผนสนับสนุนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศไทย (Integrated Nuclear Security Support Plan, INSSP) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า ๓๐ คน จากหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศไทย อาทิ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมท่าอากาศยาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้ Mr. Raja ยังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของ ปส. อีกด้วย

         ดร. อัจฉรา กล่าวในตอนท้ายว่า การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของ ปส. เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตประชาชน ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ และเพื่อป้องกันภัยคุกคามและอันตรายจากผู้ก่อการร้ายที่มีเป้าหมายกิจกรรมทางนิวเคลียร์เป็นสำคัญ

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๔๔๗

ดูประมวลภาพทั้งหมดได้ที่ลิ้งค์ Mr.Raja Abdul Aziz Raja Adnan IAEA, INSSP 20/04/61

 

DSC 0155 resize

DSC 0202 resize

DSC 0210 resize

DSC 0270 resize

DSC 0282 resize

DSC 0312 resize

DSC 0369 resize

DSC 0377 resize

DSC 0383 resize

DSC 0395 resize

         ดูประมวลภาพทั้งหมดได้ที่ลิ้งค์ Mr.Raja Abdul Aziz Raja Adnan IAEA, INSSP 20/04/61

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗

Search