วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ประชุมหารือ สมช. และหน่วยงานในพื้นที่ด่านศุลกากรหนองคาย เตรียมพร้อมฝึกระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีจากการก่อการร้ายในเดือนพฤษภาคมนี้

              ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561 ปส. จัดประชุมระดับผู้ปฏิบัติงานของ ปส. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า จังหวัดหนองคาย หารือเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อเตรียมการจัดฝึกอบรมสร้างความเข้าใจในการซ้อมรับภัยคุกคามการลักลอบขนถ่ายวัสดุนิวเคลียร์ และการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีจากการก่อการร้ายด้วยวัสดุกัมมันตรังสี ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2561 โดยการประชุมหารือมีผู้แทนจากหน่วยงานในจังหวัดหนองคาย อาทิ ผู้แทนสำนักงานจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่กู้ภัย จำนวนประมาณ 30 คน

ดร. อัจฉรา กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันภัยจากการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์มีแนวโน้มความรุนแรงและความถี่เพิ่มมากขึ้น อาทิ การขโมยวัสดุนิวเคลียร์และรังสีจากสถานประกอบการ การลักลอบจำหน่ายและขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และรังสีที่ผิดกฎหมาย เพื่อนำไปใช้ผลิตเป็นอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงและระเบิดกัมมันตรังสี (Dirty Bomb) และประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะจังหวัดหนองคาย ที่มีพื้นที่ติดกับชายแดน จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกใช้เป็นทางผ่านในการลักลอบนำเข้าและส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่ผิดกฎหมาย ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยในการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงจะมีการฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามการลักลอบขนถ่ายวัสดุนิวเคลียร์และการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีจากการก่อการร้ายด้วยวัสดุกัมมันตรังสี ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้

             สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มประสานงานกรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 6723

ER pic 5 resize

ER pic 2 resize

ER pic 1 resize

ER pic 3 resize

ER pic 7 resize

 

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ - ๑๑๒๗

Search