ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อพัฒนาการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีสู่ไทยแลนด์ 4.0" เพื่อมุ่งสู่ความเป็น "Smart OAP"

ช่าวที่เกี่ยวข้อง : ลปส.เป็นประธานการจัดทำแผนฯ เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61 

0045

0061

0048

0050

0055

0058

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ - ๑๑๒๗

 

Search