Capture01

         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เปิดรับสมัครต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ไปเป็นใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีตาม พ.ร.บ. นิวเคลียร์ฉบับใหม่ รวม 4 ครั้ง ในเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

          ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ปส. จัดหลักสูตรฝึกอบรมและทดสอบ “การเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี” ผู้ที่ผ่านการอบรมและทดสอบ จะได้รับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีแทนใบรับรองเดิม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 97 และ 152 แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559  ซึ่งหลักสูตรนี้ ปส. จัดให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี หรือ RSO ที่ใบรับรองกำลังจะหมดอายุภายในสิ้นปี พ.ศ. 2561 นี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ท่านที่สนใจสามารถสมัครต่ออายุพร้อมอบรมและทดสอบได้ โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัคร จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

   ครั้งที่จัดต่ออายุใบอนุญาตฯ    รายละเอียดการสอบ       วันที่อบรมและทดสอบ
               1/2561      สอบภาคทฤษฏี  วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561
               2/2561      สอบภาคทฤษฏี  วันที่ 19 - 20 เมษายน 2561
               3/2561      สอบภาคทฤษฏี  วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2561
               4/2561      สอบภาคทฤษฏี  วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2561

 

           สำหรับครั้งที่ 1 และ 2 จะพิจารณาสำหรับผู้สมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ใบรับรอง กำลังจะหมดอายุในเดือนพฤษภาคม 2561 และครั้งที่ 3 และ 4 พิจารณาสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ใบรับรองกำลังจะหมดอายุในเดือนสิงหาคม 2561 และเดือนธันวาคม 2561

          ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ http://www.oap.go.th/information/announcements/1104-2561-3 กรอกใบสมัครพร้อมทั้งเตรียมเอกสารประกอบ ยื่นด้วยตนเองที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หรือ ส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า “สมัครอบรมและทดสอบต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี” ส่งมาที่ กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขที่ 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 2322

AW Board RSO create 01

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติโทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123-1127

 

 

Search