ทานลปส. USNRC ๑๘๐๓๑๓ 0006 resize

          สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เยือนสถาบัน MIT ของสหรัฐอเมริกา เพื่อประชุมหารือการกำกับดูแลเครื่องปฏิกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าร่วมการประชุมประจำปี ครั้งที่ ๓๐ ของคณะกรรมาธิการกำกับดูแลนิวเคลียร์แห่งสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สหรัฐอเมริกา

          ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และคณะได้เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา ตามคำเชิญของคณะกรรมาธิการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์แห่งสหรัฐอเมริกา (U.S.NRC) และ สถาบัน Plasma Science and Fusion Center (PSFC) เพื่อเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการกำกับดูแลความปลอดภัยการเดินเครื่องปฏิกรณ์ Tokamak ร่วมกับ PSFC ณ สถาบัน Massachusetts Institute of Technology (MIT) ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา ซึ่งการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการกำกับดูแลความปลอดภัยการเดินเครื่องปฏิกรณ์ในประเทศไทย พร้อมกันนี้ ดร. อัจฉรา และคณะ ยังมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมประจำปีของ USNRC The U.S. Nuclear Regulatory Commission’s (NRC’s) 30th  Annual Regulatory Information Conference (RIC) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มลรัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ พร้อมรับฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากประเทศต่างๆ  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๓,๐๐๐ คน จากจำนวน ๔๐ ประเทศทั่วโลก

          การประชุมดังกล่าวมีความสำคัญต่อประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ปส. ที่จะสามารถขยายผลภายใต้กรอบความตกลง ตามที่ประเทศไทย โดย ปส. ได้ลงนามความตกลงกับ USNRC เพื่อแลกเปลี่ยนข้อสนเทศทางวิชาการและความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๒๒๒๐

ทานลปส. USNRC ๑๘๐๓๑๓ 0003 resize

ทานลปส. USNRC ๑๘๐๓๑๓ 0002 resize

ทานลปส. USNRC ๑๘๐๓๑๓ 0001 resize

ทานลปส. USNRC ๑๘๐๓๑๓ 0004 resize

ทานลปส. USNRC ๑๘๐๓๑๓ 0005 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ - ๑๑๒๗

Search