สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดฝึกอบรม เรื่อง “การยื่นขอรับใบอนุญาตครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีออนไลน์  ณ ห้องอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ชั้น 2 อาคาร 4 ปส. ขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2561 รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลผ่านอิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และผู้ประกอบการทั่วไทยอย่างเต็มรูปแบบตามนโยบายประเทศไทย 4.0

            วันนี้ (12 มีนาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายนฤพนธ์ เพ็ญศิริ หัวหน้ากลุ่มงานอนุญาตเครื่อง    กำเนิดรังสี ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เรื่อง “การยื่นขอรับใบอนุญาตครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีออนไลน์ ณ ห้องอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ชั้น 2 อาคาร 4 ปส. ให้กับผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ ปส. จำนวน 33 คน เพื่อนำร่องและเตรียมความพร้อมทำความเข้าใจในแนวทางวิธีการยื่นขอรับใบอนุญาตที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

รปภาพ1 resize

            นายนฤพนธ์ กล่าวว่า ปส. มีภารกิจสำคัญในการให้บริการขอรับใบอนุญาตผลิต ครอบครอง นำเข้าหรือส่งออก วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ วัสดุต้นกำลัง และพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสีเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการยื่นความจำนงขอรับใบอนุญาตเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ปส. จึงได้พัฒนาและปรับปรุงระบบยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อยอดจากระบบ E-license ที่ได้ดำเนินการใช้งานในปัจจุบัน ให้มีความทันสมัยและใช้งานง่ายมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และผู้ประกอบการ ที่ต้องการขออนุญาตสามารถยื่นคำขอได้ทันที ลดขั้นตอนในการกรอกข้อมูล และสามารถติดตามผลได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.oap.go.th/services/license

           การอบรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจในระบบการขออนุญาตออนไลน์ได้อย่างถูกต้องแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์เปิดใช้งานระบบขอรับใบอนุญาตครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีออนไลน์ ต่อผู้ขอรับใบอนุญาตครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี  ก่อนที่จะมีการเปิดใช้งานระบบอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ปส. ขอเชิญชวนหน่วยงาน หรือสถานประกอบการที่มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีทั่วประเทศ ไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง ซึ่ง ปส. มีความพร้อมที่จะพัฒนานวัตกรรมด้านการบริการ และพร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตอบรับกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (ประเทศไทย 4.0) ต่อไป

          สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 3512

รปภาพ 4 resize

รปภาพ2 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600  ต่อ  1123 – 1127

Search