การประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

DSC 9451 resize

DSC 9448 resize

DSC 9445 resize

DSC 9453 resize

DSC 9447 resize

 

ภาพข่าวโดย : กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗ 

Search