แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาในการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) ในตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก.) และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก.) และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

Search