ตราสารระหว่างประเทศทางนิวเคลียร์ที่มีผลผูกพันกับประเทศไทยแล้ว

ลำดับ

ชื่อ

วันที่มีผลบังคับใช้

วิธีการเข้าผูกพัน

Agreement on the Privileges and Immunities of the IAEA

ความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๐๕

May 22, 1962

มอบตราสารการรับปฏิบัติแก่ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (acceptance) เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๐๕

Convention on Early Notification of a Nuclear Accident

อนุสัญญาว่าด้วยการแจ้งอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์โดยเร็ว

๒๑ เมษายน ๒๕๓๒

April 21, 1989

ลงนาม: ๒๕ กันยายน ๒๕๓๐

ให้สัตยาบัน: ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๒

Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency

อนุสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือในกรณีอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์หรือเหตุฉุกเฉินทางรังสี

๒๑ เมษายน ๒๕๓๒

April 21, 1989

ลงนาม: ๒๕ กันยายน ๒๕๓๐

ให้สัตยาบัน: ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๒

Protocol Additional to the Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards in Connection with the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons (AP)

พิธีสารเพิ่มเติมความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเพื่อพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ที่เกี่ยวเนื่องกับสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

November 17, 2017

ลงนาม: ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘

แจ้งให้มีผล: ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Convention on the Physical Protection of Nuclear Material
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

July 19, 2018

ภาคยานุวัติ: ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material
ข้อแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

July 19, 2018

ให้สัตยาบัน: ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

Convention on Nuclear Safety
อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

October 1, 2018

ภาคยานุวัติ: ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management

อนุสัญญาร่วมว่าด้วยความปลอดภัยของการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและความปลอดภัยของการจัดการกากกัมมันตรังสี

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

October 1, 2018

ภาคยานุวัติ: ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

ตราสารระหว่างประเทศทางนิวเคลียร์ด้านความปลอดภัย (safety) และความมั่นคงปลอดภัย (security) ที่ยังไม่มีผลผูกพันกับประเทศไทย

ลำดับ

ชื่อ

สถานะการดำเนินการ

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)

สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ และให้ส่งสนธิสัญญาฯ ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ การเสนอสนธิสัญญาฯ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เสนอไปพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....

๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เห็นควรกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าวไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

๓. มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เห็นควรประสานกับกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดมาตรการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีให้แก่องค์การฯ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การฯ ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๔. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำสัตยาบันสาร เพื่อให้สนธิสัญญาฯ มีผลผูกพันตามสนธิสัญญาฯ ทั้งนี้ ให้ยื่นสัตยาบันสารเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบสนธิสัญญาฯ และร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว

International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism

อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการก่อการร้ายที่ใช้นิวเคลียร์

อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ

Search