ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการวางหลักประกันเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และในการเข้าดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ....

หลักการ

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการวางหลักประกันของผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในการจัดการกากกัมมันตรังสี และในการเข้าดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตละทิ้งวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ หรือสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสี  

เหตุผล

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน และเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตละทิ้งวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ หรือสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการวางหลักประกันของผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสี  และในการเข้าดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2596-7600
Copyright © 2016 Office of Atoms for Peace, Thailand. All Rights Reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0-2596-7600 ต่อ 2214,2215 itc@oap.go.th

Search