ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. ....

หลักการ

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

เหตุผล

โดยที่มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีโดยไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2596-7600
Copyright © 2016 Office of Atoms for Peace, Thailand. All Rights Reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0-2596-7600 ต่อ 2214,2215 itc@oap.go.th

Search