ร่างกฎกระทรวง ประกาศคณะกรรมการฯ และประกาศสำนักงานฯที่ออกตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ <

พระราชบัญญัติ

กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี

กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

กฎกระทรวงที่ยังมีผลบังคับใช้โดยอนุโลมภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบ

ประกาศ

กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสำนักปรมาณูเพื่อสันติ

ระเบียบ

ประกาศ

Search