แผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน-โครงการที่สำคัญ

ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ (2560 - 2569)

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ปี 2562

      • เอกสารประกอบการชี้แจง แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รายงานฉบับสมบูรณ์การดำเนินงานโครงการ

      • รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 2555 - 2559

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

อื่นๆ

 

                                              

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Search