บันทึกข้อตกลงที่กำหนดอายุ

 1. การเตรียมความพร้อมให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-license และ National Single Window (NSW) (มีสำเนา)
 2. การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องกำเนิดรังสีทางอุตสาหกรรม การรักษาความปลอดภัย การศึกษาวิจัย (มีสำเนา)
 3. วิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (มีสำเนา)
 4. การเสริมสร้างสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ระงับเหตุเบื้องต้น ให้มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางรังสี (มีสำเนา)
 5. วิชาการด้านการติดตาม ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (มีสำเนา)
 6. การอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อจัดตั้งสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 (RN65) (มีสำเนา)
 7. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (มีสำเนา)

 

บันทึกข้อตกลงที่ไม่กำหนดอายุ

 1. บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service) ระหว่าง สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (มีสำเนา)
 2. บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่าง กรมการปกครอง กับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (มีสำเนา)
 3. บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ (Thailand's Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption: PCAC) ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน (มีสำเนา)
 4. บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการมอบเครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล (Personal Radiation Detector: PRD) และ เครื่องวัดรังสีชนิดวัดแยกไอโซโทป (Radiation Isotope Identifinder: RID)  (มีสำเนา)
 5. การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (มีสำเนา)
 6. การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกจ้างประจำสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (มีสำเนา)
 7. โครงการชินเชื่อการศึกษากรุงไทยเพื่อสมาชิก กบข. แก่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (มีสำเนา)
 8. การพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติ (มีสำเนา)
 9. การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (มีสำเนา)
 10. การให้สินเชื่อแก่ข้าราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (มีสำเนา)
 11. การบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดเชียงใหม่ (มีสำเนา)
 12. การบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดพะเยา (มีสำเนา)
 13. การบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดอุบลราชธานี (มีสำเนา)
 14. การบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดขอนแก่น (มีสำเนา)
 15. การบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดระนอง (มีสำเนา)
 16. การบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดตราด (มีสำเนา)
 17. การบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดสงขลา (มีสำเนา)
 18. โครงการติดตามเฝ้าระวังสารกัมมันตรังสีในทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในน่านน้ำไทย (มีสำเนา)
 19. การใช้ประโยชน์ข้อมูลแผ่นดินไหวและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติงาน (ไม่มีสำเนา)
 20. การบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดตาก (มีสำเนา)
 21. การบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดสกลนคร (มีสำเนา)
 22. การตรวจสอบการนำเข้าส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี (Radiation Gate Monitor) (มีสำเนา)
 23. การให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (มีสำเนา)
 24. การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่มีสำเนา)
 25. การบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศจังหวัดบุรีรัมย์ (มีสำเนา)
 26. การบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศจังหวัดเพชรบุรี (มีสำเนา)
 27. การบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศจังหวัดกาญจนบุรี (มีสำเนา)
 28. การบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศจังหวัดหนองคาย (มีสำเนา)
 29. ความร่วมมือระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยส.) กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (มีสำเนา)
 30. โครงการปลูกป่าเพื่อพ่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 (มีสำเนา)

 

บันทึกข้อตกลงที่หมดอายุแล้ว

 1. การแลกเปลี่ยนสารสนเทศเทคนิคและเพื่อความร่วมมือในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ (ไม่มีสำเนา)
 2. ความร่วมมือด้านพลังงานปรมาณู (ไม่มีสำเนา)

 

บันทึกข้อตกลงที่กำหนดอายุ จำนวน 1 ฉบับ

 1. Exchange of Technical Information and Cooperation in Nuclear Safety Matters

 

 บันทึกข้อตกลงที่ไม่กำหนดอายุ (ไม่มีสำเนา)

 1. การใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ (ไม่มีสำเนา)
 2. 2.1 Exchange of Letters on the conduct of activities, including post-certification activities, relating to International Monitoring System facilities (RN65) for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, and the related (ไม่มีสำเนา)

          2.2 The Statement of Cooperation for Liaison and Others support services for RN65 (ไม่มีสำเนา)

     3. โครงการมาตรวิทยาของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่มีสำเนา)

     4. Agreement on the use of the RODOS-SYSTEM by third parties (มีสำเนา)

       

บันทึกข้อตกลงอยู่ระหว่างการประสานความคืบหน้ากับกองสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงต่างประเทศ

 1. Nuclear Safety and Security (ไม่มีสำเนา)
 2. Thermal-Hydraulic Code Application and Maintenance (ไม่มีสำเนา)
 3. Relating to Participation in the UNSCR Program of Severe Accident Research (ไม่มีสำเนา)

Search