บันทึกข้อตกลงที่กำหนดอายุ จำนวน 6 เรื่อง

 1. การเตรียมความพร้อมให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-license และ National Single Window (NSW) (มีสำเนา)
 2. การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องกำเนิดรังสีทางอุตสาหกรรม การรักษาความปลอดภัย การศึกษาวิจัย (มีสำเนา)
 3. วิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (มีสำเนา)
 4. การเสริมสร้างสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ระงับเหตุเบื้องต้น ให้มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางรังสี (มีสำเนา)
 5. วิชาการด้านการติดตาม ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (มีสำเนา)
 6. การอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อจัดตั้งสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 (RN65) (มีสำเนา)
 7. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (มีสำเนา)

 

บันทึกข้อตกลงที่ไม่กำหนดอายุ จำนวน 12 เรื่อง 26 ฉบับ

 1. การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (มีสำเนา)
 2. การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกจ้างประจำสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (มีสำเนา)
 3. โครงการชินเชื่อการศึกษากรุงไทยเพื่อสมาชิก กบข. แก่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (มีสำเนา)
 4. การพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติ (มีสำเนา)
 5. การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (มีสำเนา)
 6. การให้สินเชื่อแก่ข้าราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (มีสำเนา)
 7. การบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดเชียงใหม่ (มีสำเนา)
 8. การบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดพะเยา (มีสำเนา)
 9. การบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดอุบลราชธานี (มีสำเนา)
 10. การบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดขอนแก่น (มีสำเนา)
 11. การบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดระนอง (มีสำเนา)
 12. การบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดตราด (มีสำเนา)
 13. การบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดสงขลา (มีสำเนา)
 14. โครงการติดตามเฝ้าระวังสารกัมมันตรังสีในทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในน่านน้ำไทย (มีสำเนา)
 15. การใช้ประโยชน์ข้อมูลแผ่นดินไหวและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติงาน (ไม่มีสำเนา)
 16. การบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดตาก (มีสำเนา)
 17. การบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดสกลนคร (มีสำเนา)
 18. การตรวจสอบการนำเข้าส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี (Radiation Gate Monitor) (มีสำเนา)
 19. การให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (มีสำเนา)
 20. การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่มีสำเนา)
 21. การบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศจังหวัดบุรีรัมย์ (มีสำเนา)
 22. การบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศจังหวัดเพชรบุรี (มีสำเนา)
 23. การบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศจังหวัดกาญจนบุรี (มีสำเนา)
 24. การบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศจังหวัดหนองคาย (มีสำเนา)
 25. ความร่วมมือระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยส.) กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (มีสำเนา)
 26. โครงการปลูกป่าเพื่อพ่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 (มีสำเนา)

 

บันทึกข้อตกลงที่หมดอายุแล้ว จำนวน 2 ฉบับ

 1. การแลกเปลี่ยนสารสนเทศเทคนิคและเพื่อความร่วมมือในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ (ไม่มีสำเนา)
 2. ความร่วมมือด้านพลังงานปรมาณู (ไม่มีสำเนา)

 

บันทึกข้อตกลงที่กำหนดอายุ จำนวน 1 ฉบับ

 1. Exchange of Technical Information and Cooperation in Nuclear Safety Matters

 

 บันทึกข้อตกลงที่ไม่กำหนดอายุ จำนวน 4 ฉบับ

 1. การใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ (ไม่มีสำเนา)
 2. 2.1 Exchange of Letters on the conduct of activities, including post-certification activities, relating to International Monitoring System facilities (RN65) for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, and the related (ไม่มีสำเนา)

          2.2 The Statement of Cooperation for Liaison and Others support services for RN65 (ไม่มีสำเนา)

     3. โครงการมาตรวิทยาของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่มีสำเนา)

     4. Agreement on the use of the RODOS-SYSTEM by third parties 

       

บันทึกข้อตกลงอยู่ระหว่างการประสานความคืบหน้ากับกองสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงต่างประเทศ จำนวน 3 เรื่อง

 1. Nuclear Safety and Security (ไม่มีสำเนา)
 2. Thermal-Hydraulic Code Application and Maintenance (ไม่มีสำเนา)
 3. Relating to Participation in the UNSCR Program of Severe Accident Research (ไม่มีสำเนา)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2596-7600
Copyright © 2016 Office of Atoms for Peace, Thailand. All Rights Reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0-2596-7600 ต่อ 2214,2215 itc@oap.go.th

Search