คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

 - ความเป็นมา  pdf 
 เปรียบเทียบบทบัญญัติรายมาตราที่เกี่ยวกับคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ตาม พรบ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙)  และ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ตาม พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ  พ.ศ.๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๐๘)  pdf
- องค์ประกอบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๖๐  pdf
- ทำเนียบนามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (เริ่ม กพ.๒๕๖๐)  pdf

 

 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐      ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐   
     ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
     ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  
     ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  
     ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐  
     ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐  
     ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐  
     ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

 - คณะอนุกรรมการ ๖ คณะ (ณ ๒๒ สค. ๒๕๖๐)   pdf

 

                                                                                                                                                                                                                                               ปรับปรุงข้อมูล ณ ๑๔ ธค. ๒๕๖๐

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2596-7600
Copyright © 2016 Office of Atoms for Peace, Thailand. All Rights Reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0-2596-7600 ต่อ 2214,2215 itc@oap.go.th

Search